Welkom.Over ons.PvdA.Politiek.Links.Contact.
                                             Vvw Inside-Outside

Afgelopen jaar hadden wij na klachten overgemaakt te hebben bij de burgemeesters van Bredene en Oostende een gesprek met de verantwoordelijken van de watersportvereniging rondom de parkeerproblematiek van hun leden en gebruikers die wildparkeerden op de dijkweg, ondanks de verkeersborden die dit verboden. Er werd ons beloofd de toestand aan te pakken en er borg voor te staan dat de dijkweg enkel zou gebruikt worden voor laden en lossen, waarna de voertuigen zich reglemantait zouden parkeren. Geruime tijd werkte deze overeenkomst goed, maar met een nieuwe lente satken de problemen alweer de kop op. Wij hebben dan ook de verantwoordelijken van de club gemaild en ook een klacht betreffende de toestand overgemaakt aan de korpsoverste van de politiezone. Wij hopen dan ook dat uiteindelijk deze zaak naar elkeens tevredenheid opgelost geraakt.
     Verzet tegen hoogbouw te Bredene

Dat er nood is aan meer leefbare en betaalbare woningen zal niemand betwisten. Sociale woningbouw is dan ook een aangewezen instrument om hieraan tegemoet te komen. In Bredene, en meer bepaald met het RUP Kop van ’t Sas geeft men daar een eigenaardige invulling aan.

Om de situatie goed te begrijpen hierbij een plannetje die de huidige situatie weergeeft:

In de amorfe zone wil het gemeentebestuur van Bredene volgens het voorgestelde RUP een woonproject realiseren met een serie hoogbouwblokken : een driehoekig blok van 36 m hoog, 2 bouwblokken ernaast van 20.5 m, 3 bouwblokken tussen 36 en 39 m, 4 bouwblokken van 27 m en 2 bouwblokken van 21 m en even verder 2 bouwblokken van 18 m. Hiertegen is er dan ook heel wat buurtprotest, niet alleen bij de bewoners van Bredene, maar ook die van Oostende, en niet in het minst van de watersporters van het gehele land.
De nieuwe skyline zou er dus zo uitzien:


Als PvdA hebben wij ook een bezwaarschrift tegen dit RUP ingediend.
- vooreerst laat het plan het mogelijk dat 20% van alle wooneenheden ingenomen worden door tweede verblijven. Het zullen uiteraard vooral die zogenaamde ’bescheiden’ appartementen zijn die daarvoor geclaimd zullen worden.
 
- ten tweede: u moet zich voorstellen dat er in een van de geplande torenblokken van 10 à 12 verdiepingen hoog een aantal gezinnen met kinderen komen wonen in zo’n appartementen van amper 65 tot 75 m². Binnen de kortste keren wordt zo’n torenblok gegarandeerd totaal onleefbaar om reden van het vele lawaai en de daaruit voortvloeiende burenruzies.  In ons land zijn er voorbeelden genoeg van dergelijke gezinsonvriendelijke flatgebouwen. Erg ‘sociaal’ is dat dus niet.
 
- ten derde is het bijlange nog niet zeker dat die ‘bescheiden’ woningen ook echt betaalbaar zullen zijn in een eerlijke prijs-kwaliteitsverhouding.  Ze liggen ten slotte toch op een zogenaamde toplocatie.
 
 Het is m.a.w. zeer de vraag of deze ‘bescheiden’ appartementen echt de behoefte aan leefbare en betaalbare woningen zullen kunnen invullen.

Een ander probleem stelt zich wat mobiliteit betreft.  Het RUP houdt rekening met 1 tot 1,2 wagens per woning. Naast het woon- en woon-werkverkeer moet ook rekening gehouden worden met het verkeer dat de voorziene middelgrote handelszaken bezoekt én met het toeristisch-recreatieve verkeer i.f.v. de Spuikom. Al dat verkeer moet uitkomen op de Prinses Elisabethlaan, die straks een weg wordt voor lokaal verkeer


Wij vinden dat men moet vermijden dat dit waardevolle gebied ondoordachtzaam ontwikkeld wordt door projectontwikkelaars die handelen uit louter winstbejag en kortetermijnvisies. Het ontwerp geeft geen duidelijkheid over de te verwachten uitbouw van dit gebied. Het geeft onbeperkte mogelijkheid tot bouwen zonder rekening te houden met aanwezig waardevol erfgoed en waardevolle stadsgezichten.
Het uniek karakter van dit stadsdeel wordt grotendeels bepaald door het aanwezige erfgoed, zijnde het schoolgebouw Koninklijk Werk Ibis (Prinses Elisabethlaan 1-2), de voormalige sluizenwachterswoning uit de 19e eeuw (Prinses Elisabethlaan 13-14), het oud gemeentehuis Bredene uit 1864 (Prinses Elisabethlaan 15-17) en de herenhuizen uit begin de 20e eeuw.
Er dient ons inziens een beperking qua bouwhoogte en qua bouwdichtheid gehandhaafd te blijven.

Ook voor het water- en recreatief park Spuikom zijn de plannen nefast, alsook voor haar gewestelijke opgave (parkzone, licht en zicht, skyline).
De skyline van de Spuikom die tot nu een vrij landschappelijk en congruent geheel vormt, bestaat in hoofdzaak uit 2 huizenrijen en 2 open zones. Eén huizenrij zijde Schietbaanstraat met 2 (max 10m) tot maximum 4 bouwlagen met dakniveau (max 15 m), een open strook met de weilanden ten Noordwesten van de Spuikom, een huizenrij zijde Bredene met maximum 3 bouwlagen en een dak (max 13m), waarvan 1 bouwlaag onder het dijkniveau, een wat amorf gedeelte waar het huidig project is voorzien met blokken tussen de 1 bouwlaag en maximum 5 bouwlagen, het eilandje, dat door de Stad Oostende zal worden ingericht als parkgebied. Er is in de hele omgeving slechts 1 hoger bouwblok met 9 bouwlagen gesitueerd aan het begin van de Schietbaanstraat.

We zijn van oordeel dat het voorliggend RUP strijdig is met de bepalingen van het GRUP “Afbakening Regionaal Stedelijk Gebied Oostende”
Bijlage II Stedenbouwkundige voorschriften
Art 3.1.2 Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de
realisatie van de bestemming zijn toegelaten voor zover ze wat schaal en ruimtelijk
impact betreft verenigbaar zijn met de omgeving. Daarbij wordt ten minste aandacht
besteed aan de relatie met de Spuikom.
We vinden dat de schaal van het project (tot 13 bouwlagen) niet in verhouding staat met de
bebouwing rond de Spuikom die een gemiddelde bouwhoogte kent van 3 bouwlagen met een
dakniveau.

Dit gemeentelijk RUP dat op “Kop van ’t Sas” een woonproject met 600 wooneenheden aankondigt, waarbij een serie hoogbouwblokken : een driehoekig blok van 36 m hoog, 2 bouwblokken ernaast van 20.5 m, 3 bouwblokken tussen 36 en 39 m, 4 bouwblokken van 27 m en 2 bouwblokken van 21 m. Verder naar de kerk toe, 2 bouwblokken van 18 m kan door ons dan ook niet goedgekeurd worden.

Het is dus maar eens een open gevecht tussen de algemene belangen en deze van de betonbaronnen die heel de kust onleefbaar willen maken, gesteund door de gemeente Bredene waar de Sp-A een volstrekte meerderheid heeft.